ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรมกลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย โดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย จัดอบรมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของอำเภอซึ่งได้แก่บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงเหนือ และบ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อหลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์โดยวิธีธรรมชาติ" เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านค่ายเจริญ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘ ราย
นายสุพล ปานพาน ร่วมบรรยายในฐานะบ้านพี่เมืองน้องในเรื่องอาหารธรรมชาติและสมุนไพรสำหรับสัตว์

ร่วมด้วยช่วยกัน สามคน พี่น้อง (หมออ๊อด หมอน้อย หมอมัม )วิทยากรร่วม สร้างบรรยากาศที่มี ความสนุกสนานที่สอดแทรกความรู้ พี่น้องเกษตรกรชอบไม่เบื่อ ไม่ง่วง


มีการนำเสนอของเกษตรกรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของทั้งสองหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนกัน
ส.ท.สุชาดา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านค่ายเจริญ

การอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ดำเนินการอบรมการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของนายทวี ดอนศรีเทพ บ้านใหม่ศิวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการอบรมโดยนางพรพมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
นายสุระ สุขใส บรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมกว่า ๗๐ คน ทั้งหนุ่มสาว และผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ชอบกับมีเวลาเลี้ยงไก่ในบ้านยามว่าง
นางพรพิมล ใจไหว สาธิตการผลิตอาหารด้วยตนเองเพื่อลดราคาอาหารสำเร็จรูป ที่มีราคาแพง

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อบรมทบทวนความรู้ให้อาสาปศุสัตว์ประจำปี๒๕๕๔


สำนักงานปสุสัตว์อำเภอเวียงชัยจัดอบรมทบทวนความรู้โรคสัตว์ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทั้งอำเภอ ในโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคอื่นๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย มีการมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้อาสาปศุสัตว์ไว้ใช้บริการชุมชนตนเอง ด้วย