ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อบรมคนรักควาย

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นางปณิสรา จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จัดการอบรมกลุ่มเกษตรกรหลักสูตร การอนุรักษ์และพัฒนาระบบการเลี้ยงควายในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายทวี ดอนแสนเทพ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ มีนายนิทิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาเป็นวิทยากรบรรยาย
กรรมการประกวดสัตว์(โคเนื้อ ควาย)

 นายสุระ สุขใส ปศุสัตวือำเภอเวียงชัย รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ กระบือ ในงานวันเกษตรของเทศบาลตำบลดอยลาน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา