ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี๒๕๕๖

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู มอบวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นายสุระ สุขใส ได้มอบเกียรติบัตรสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับดีมาก ปี ๒๕๕๕ แก่่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามและได้ ประชุมชี้แจง บรรยาย และให้แนวทางในการทำงานฯ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖๕ มีนาคม ๒๕๕๖
 นายสังฆ์ พรมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา มอบวัซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน โดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยได้ชักซ้อมให้คำแนะนำ อาสาปศุสัตว์ ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนออกให้บริการ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖นายประเวช ราชชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย มองวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุม กำเนิด ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน พร้อมนี้นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้มอบเกียรติบัติสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับดีมาก ปี ๒๕๕๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย และได้ประชุม ชี้แจ้งแนวทางปฎิบัติงานให้อาสาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


นางอุบลรัตน์ ปิยะโกศล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ มอบวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้มอบเกียรติบัตรสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๕ ระดับดีมาก แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ และได้ประชุม ให้แนวทางในการปฎิบัติงานแก้อาสาปศุสัตว์ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖