ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ปศุสัตว์เวียงชัยบริการสุขภาพสัตว์เนื่องในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่

นายสุระ สขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย บริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่โครงการคลินิคเกษตเคลื่อนที่ อำเภอเมือง ช่วยทำคลอดแม่สุกรคลอดยากให้เกษตรกร
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

มอบหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์โค

นายสมชัย รุ้งสาคร นายอำเภอเวียงชัย มอบหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์โค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แก่นายปฎิภาณ อิ่นแก้ว บ้านสันง้อนไถ ตำบลผางาม ชึ่งเลี้ยงโคครบตามเงื่อนไขของสัญญา จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

ปฏิบัติงานหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ อ.แม่สรวย
นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยและนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ ชำนาญการร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ ที่บ้านใหม่นำเย็นตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าได้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และการเลียงสัตว์ต่างๆเมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๓๖ ราย คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่