ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  เมื่อวันที่ ๗,๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
   เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร  เรื่อง "การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
 ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเวียงชัย 
 ให้กับเกษตรกรที่สนใจ มาจากอำเภอเวียงแก่น อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย
จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน  

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
กับ นางสายลม  กลางโบราณ ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้มแข็ง บ้านใหม่ศรีวิไลย์
ร่วมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
พร้อมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้มแข็ง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีวิไลย์  หมู่ที่  ๑๗  ตำบลดอนศิลา
เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๔  ราย