ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


นายนพดล  มีชำนะ  ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงชัย
และ  นายสุระ  สุขใส   ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับดี เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงชัย

มอบเกียรติบัตรให้กับ  ว่าที่ ร.ต.ชัยยา  พลอยแหวน  นายกองค์การบริหาส่วนตำบลเมืองชุม

มอบเกียรติบัตรให้กับ  นายประเวช   ราชชมภู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

มอบเกียรติบัตรให้กับ  นายประสิทธิ์  ศิริคำฟู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม