ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี๒๕๕๖

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู มอบวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นายสุระ สุขใส ได้มอบเกียรติบัตรสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับดีมาก ปี ๒๕๕๕ แก่่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามและได้ ประชุมชี้แจง บรรยาย และให้แนวทางในการทำงานฯ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖๕ มีนาคม ๒๕๕๖
 นายสังฆ์ พรมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา มอบวัซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน โดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยได้ชักซ้อมให้คำแนะนำ อาสาปศุสัตว์ ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนออกให้บริการ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖นายประเวช ราชชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย มองวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุม กำเนิด ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน พร้อมนี้นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้มอบเกียรติบัติสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับดีมาก ปี ๒๕๕๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย และได้ประชุม ชี้แจ้งแนวทางปฎิบัติงานให้อาสาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


นางอุบลรัตน์ ปิยะโกศล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ มอบวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้มอบเกียรติบัตรสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๕ ระดับดีมาก แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ และได้ประชุม ให้แนวทางในการปฎิบัติงานแก้อาสาปศุสัตว์ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำเสนอตามเหตุการณ์สมมุติซ้อมแผนมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก

 นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เป็นประธานกลุ่มโซน๒ ในพื้นที่อำเภอไม่ติดชายแดนที่ประกอบด้วย อำเภอเวียงชัย พญาเม็งราย พาน เทิง ป่าแดด แม่ลาว เมืองเชียงราย แม่ลาว แม่สรวย เวียงเชียงรุ้ง ในการซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก ตามเหตุการณืสมมุติ เมือบ่ายวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย
 นายนิคม ดอกสลิด  รักษาการปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย นำเสนอ
 หมอดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดเสริมมาตรการด้านวัคซีน

หมอพืชผล น้อยนาฝ่าย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ชักถามเพิ่มเติมในมาตรการที่นำเสนอไปแล้วเพื่อความกระจ่าง ในการมาตรการป้องกันโรค

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำ

เมื่อ ๑๑ มี.ค.๒๕๕๖ นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำ แก่เกษตรกรรุ่นใหม่(สมาชิก สปก) ๙๙ คน ที่บ้านดงมะตื้น ต.ผางาม อ.เวียงชัย 
เสร็จจากการอบรมไปเยี่ยมอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ลุงทวี ป้ามาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ฯ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

บูรณาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๖ ที่ตำบลดอนศิลา

 เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอ บูรณาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๖ ที่ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย นายสังฆ์ พรมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา มอบวัซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน โดยนายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยได้ชักซ้อมให้คำแนะนำ อาสาปศุสัตว์ ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนออกให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  เมื่อวันที่ ๗,๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
   เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร  เรื่อง "การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"
 ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเวียงชัย 
 ให้กับเกษตรกรที่สนใจ มาจากอำเภอเวียงแก่น อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย
จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐ คน  

นายสุระ  สุขใส  ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย
กับ นางสายลม  กลางโบราณ ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้มแข็ง บ้านใหม่ศรีวิไลย์
ร่วมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
พร้อมประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้มแข็ง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ศรีวิไลย์  หมู่ที่  ๑๗  ตำบลดอนศิลา
เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๔  ราย