ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มอบพันธุ์ กระบือจากกรมปศุสัตว์ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบพันธุ์ กระบือจากกรมปศุสัตว์ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปมอบใก้แก่เกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากกำนันตำบลดอนศิลา นายอุดม พรมชัย เป็นสักขีพยานในการมอบ โดยมีนายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการมอบกระบือดังกล่าว ในการนี้นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้อบรมเกษตรกรในการเลี้ยงดูที่ถูกต้องและระเบียบธนาคารโค-กระบือ ซึ่งผู้รับมอบจะต้องปฏิบัติตาม
รอรับและขนถ่ายลงจากรถบรรทุก
ทำการชี้แจงการมอบมีการจับสลากเพื่อความยุติธรรม
นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปร่วมบริจาคควาย ๑ ตัว
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แหล่งเรียนรู้นายเคน อัครพูนพัฒน์แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของนายเคน อัครพูนพัฒน์ เลขที่ 144 หมู่ 17 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

ตรวจประเมินสนามประลองไก่

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย โดยนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ดำเนินการตรวจประเมินสนามประลองไก่ของนายดวงคำ ปัญญาคอย 7 หมู่ 11 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย (ชื่อสนามริมหนองไม้ปลามัน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554แหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์หนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่ม สามแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ของอำเภอเวียงชัย ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย ได้แก่ไร่ทินกร ของคุณขจิตพรรณ คำลือ ที่มีความพร้อมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวอินทรีย์ โรงสีข้าวกล้อง เตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ อาคารฝึกอบรม

คอกวัว