ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อำเภอเวียงชัยออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะมาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอเวียงชัย
และเปิดศูนย์บำบัดทุกข์ตำบลเมืองชุมที่บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเวียงชัยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับให้การต้อนรับ ในการปฏิบัติครั้งนี้ปศสัตว์อำเภอเวียงชัย เมือง แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง บริการทำหมันสุนขแมวเพศผู้เพศเมีย จำนวน 53 ตัวสสอ.5 มาเยี่ยมเขียงสะอาดอำเภอเวียงชัย


วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดกิจกรรมการประกวดการส่งเสริมปรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่นปี ๒๕๕๓

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงรายกิจกรรมการประกวดการส่งเสริมปรับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองดีเด่นปี ๒๕๕๓ ให้นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่อำเภอเวียงชัย

สำนักงานปศุสัตว์เวียงชัยพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โซนอำเภอเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกบริการทำหมันสุนัขแมว ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรชัย ลิ้นทองมาเป็นประธานในงาน นายอำเภอเวียงชัยนายอาคม สุขพันธ์ กล่าวรายงานกิจกรรมที่ให้บริการของหน่วยงานราชการต่างๆที่มาออกบริการ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่สนามโรงเรียนบ้านร่องบัวลอย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ด้านปศุสัตว์มีเกษตรกรมาขอรับบริการทำหมันสุนัข แมว จำนวน ๓๒ ราย0y's

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

แลกเปลียนเรียนรู้ ฝึกทักษะ อบรม โดยเกษตรกร


นายทวี-นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ทวี-สุมาลีฟาร์ม "บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศษฐกิจพอพียง และการวางแผนการผลิต ให้เกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่นๆละ๓ วัน ๑๐ คน รวม ๓๐ คน เมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๕๓


ร่วมมือ ประสานใจ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้รับมอบวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๕๐ โด๊ส จากนายสังค์ พรมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา และได้ร่วมมอบวัคซินดังกล่าวให้อาสาปศุสัตว์ ทั้ง ๑๗ หมู่บ้านไปดำเนินการฉีดวัคซินให้สุนัข และแมว แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

ทำหญ้า(ข้าวโพด)หมัก
นายทวี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯทำข้าวโพดหมักไว้เลี้ยงโคและให้เกษตรกรเครื่อข่ายได้ศึกษา ดูภาพประกอบ