ลาทีปีเก่า๒๕๕๖...สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ ..สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่านที่มาเยือน...

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

แลกเปลียนเรียนรู้ ฝึกทักษะ อบรม โดยเกษตรกร


นายทวี-นางสุมาลี ดอนแสนเทพ เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ทวี-สุมาลีฟาร์ม "บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศษฐกิจพอพียง และการวางแผนการผลิต ให้เกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่นๆละ๓ วัน ๑๐ คน รวม ๓๐ คน เมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๕๓


ร่วมมือ ประสานใจ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย ได้รับมอบวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๕๐ โด๊ส จากนายสังค์ พรมชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา และได้ร่วมมอบวัคซินดังกล่าวให้อาสาปศุสัตว์ ทั้ง ๑๗ หมู่บ้านไปดำเนินการฉีดวัคซินให้สุนัข และแมว แล้ว